Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Skivholme Forsamlingshus.

§1

Foreningens navn er Skivholme Forsamlingshus

Foreningen er hjemmehørende

Skivholmevej 87, Skivholme, Skanderborg Kommune.

§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser over for offentlig myndighed, skabe større kontakt beboerne imellem, ved at påtage sig kulturel, oplysende og underholdende virksomhed, samt at virke for selskabeligt samvær, og derigennem bidrage til Skivholme Forsamlingshus’ beståen.

§3

Som medlem kan optages enhver person, der er fyldt 18 år og som efter bestyrelsens mening har tilknytning til Skivholme. Udmeldelse skal ske skriftligt eller på mail til bestyrelsens formand. Udmeldelse har virkning fra kontingentperiodens udløb.

§4

Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning.

Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter, hvem der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

§5

Det samlede årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves forud 1 gang om året i januar. Folke- og invalidepensionister indrømmes et nedslag på 50%. Restance med erlæggelse af kontingent medfører fortabelse af medlemsret.

§6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal afholdes hvert år i februar måned.

Generalforsamlingens indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel ved meddelelse, der tilgår medlemmerne pr. mail.

§7

Forslag til vedtagelse på den ordinære generalforsamling skal stilles skriftligt eller på mail til bestyrelsens formand inden 14 dage før generalforsamlingen.

§8

Forslag til vedtagelse besluttes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder.

§9

§9.1

Eventuel støtte til Foreningen kan alene betragtes som støtte til Foreningens formål, og får ingen indflydelse på Foreningens virke eller holdninger.

§9.2

Foreningens formue tilvejebringes dels gennem offentlige og private tilskud, fonde og afholdelse af arrangementer.

§9.3

Bestyrelsen kan ikke uden en forud indhentet bemyndigelse fra generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær, påtage sig gældsforpligtelser, erhverve fast ejendom eller indgå løbende gensidigt bebyrdende kontrakter, der har en varighed over ét år. Undtaget er rentefri lån under 100.000,- hjemtaget ved Skanderborg kommune.

§9.4

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

§9.5

Foreningen hæfter med hele sin formue.

§9.6

Intet medlem hæfter for Foreningens forpligtelser eller for tilvejebringelse af Foreningens formue udover eventuelt betaling af medlemskontingent

§10

Vedtægtsændringer og forslag til foreningens ophør.

En generalforsamling kan behandle  forslag om  ændring af vedtægten, hvis medlemmerne indkaldes mindst 14 dage forud på mail med forslagene vedlagt. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. Sammen med et forslag  udsendes til sammenligning den hidtidige  vedtægt. Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af  generalforsamlingen med almindeligt flertal af summen af afgivne ja- og nej stemmer.

§11

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer, og skal indkaldes når mindst 1/4 af medlemmerne stiller skriftligt ønske herom til bestyrelsens formand med angivelse af motiveret dagsorden. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal offentliggøres med mindst otte dages varsel. Såfremt regnskabet viser, at foreningens gæld overstiger dens formue, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§12

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

Adgang til generalforsamlingen har kun stemmeberettigede med betalt kontingent.

§13

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1. og 2. suppleant vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen. Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, og bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over trufne beslutninger. Protokollen godkendes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Kassereren drager omsorg for opkrævning af kontingent, samt at foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kassereren er pligtig på forlangende at fremlægge regnskab og kassebeholdning samt medlemsfortegnelse for bestyrelse eller revisor.

Kalenderåret er foreningens regnskabsår.

§14

Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Skivholme Forsamlingshus den 18. marts 2024.

§15

Disse vedtægter træder i kraft straks i stedet for den hidtidige vedtægt af 13. februar 1980.  Med denne nye vedtægt, hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, som hindrer fortsat forsamlingshus drift som Aktieselskab, indtræder Foreningen Skivholme Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet det identiske selskab Skivholme Forsamlingshus, herunder i ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for selskabets hidtidige forpligtelser og gæld.